Projekt

Miesto realizácie projektu

Dlhé Lúky 4, Hrnčiarovce nad Parnou

Názov projektu

Podpora zavádzania inovácií v spoločnosti Distrib Capitál, s.r.o. sa zameraním na zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie jej konkurenčného potenciálu

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosti spoločnosti Distrib Capitál, s.r.o. inováciou výrobného procesu a zamestnanosti v regióne.

Špecifické ciele:

  • Posilniť inovačnú výkonnosť spoločnosti Distrib Capitál, s.r.o.
  • Prispieť k zníženiu nezamestnanosti vytvorením 8 pracovných miest
  • Zabezpečiť trvalo udržateľnú výkonnosť spoločnosti
  • Zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti zaobstaraním inovatívnej technológie

Východiskový stav:
Neschopnosť pivovarov na Slovensku ponúknuť rozmanitosť chuti (HGB technológia) a varenie rôznych druhov pív v jednom pivovare z takmer rovnakých surovín, nedostatočné obchodné a marketingové know-how pri malých a stredných pivovaroch vytvára predpoklad pre rast importov, najmä z Česka. Import piva z ČR od r. 2003 neustále rastie (každý rok priemerne 14%). Trh ovládajú dvaja nadnárodný hráči- Heineken 45% a SAB Miller 35%. To znamená, že ich úspechy, resp. neúspechy znamenajú okamžitý pohyb trhu. Veľkí hráči sú zameraní na udržanie trhového podielu, maximalizáciu zisku a minimalizáciu nákladov. Veľkí nadnárodný hráči nie sú schopní byť dlhodobo nositeľom národnej pivnej kultúry (zatváranie pivovarov s dlhoročnou tradíciou piva je toho dôkazom u nás aj v zahraničí). Podiel malých pivovarov na slovenskom trhu piva je stabilný a mierne rastie.
Spoločnosť v čase podania projektu potrebovala moderné technológie, aby bola schopná plniť zvyšujúce sa požiadavky zákazníkov. Preto bolo na zabezpečenie budúcich zákaziek nevyhnutné inštalovať moderné inovatívne technológie predstavujúce špičku vývoja. Všeobecne platí : Zotrvať na súčasnej technickej úrovni, znamená zaostávať za konkurenciou, na čo odberatelia reagujú odchodom ku konkurenčným subjektom.

Stav po realizácii projektu:
Realizáciou projektu bola inštalovaná najmodernejšia inovatívna technológia na prípravu piva.
Vďaka podpore z EÚ sa zabezpečil trvalo udržateľný rast spoločnosti Distrib Capital, s.r.o, zvýšenie jej konkurenčnej schopnosti, rast pridanej hodnoty a rast zamestnanosti. Spoločnosť úspešnou realizáciou projektu zamestnala nových pracovníkov, ako i pracovníkov zo znevýhodnených uchádzačov o pracovné miesto a prispela tak k zvyšovaniu kvality ich života. Výstupy a výsledky projektu sa okrem zníženia nezamestnanosti prejavili aj v príspevku k ekologickému podnikaniu a v znížení energetickej náročnosti, s priaznivým dopadom na životné prostredie.
Výsledky projektu spoločnosť využíva aj v iných regiónoch, tým že poskytuje svoje produkty klientele po celom Slovensku. Taktiež poskytuje svoje skúsenosti a celkové know-how v riadení a implementácii projektu iným spoločnostiam v susediacich regiónoch.

Názov a sídlo prijímateľa

Distrib Capitál, s.r.o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava

Dátum začatia realizácie projektu

04.02.2015

Dátum skončenie realizácie projektu

3.9.2015

Logo operačného programu

Názov riadiaceho orgánu

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu

Výška poskytnutého príspevku

636 802,40 €

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu (uvedené musí byť pravidelne aktualizované).

 

 

 

 

Copyright © 2011 Svet českého piva.
Úvod  |  O nás  |  Pivná kultúra  |  Média  |  Kontakty