Projekt

Miesto realizácie projektu

Dlhé Lúky 4, Hrnčiarovce nad Parnou

Názov projektu

Podpora zavádzania inovácií v spoločnosti Distrib Capitál, s.r.o. sa zameraním na zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie jej konkurenčného potenciálu

Stručný opis projektu

Cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosti spoločnosti Distrib Capitál, s.r.o. inováciou výrobného procesu a zamestnanosti v regióne.

Špecifické ciele:

  • Posilniť inovačnú výkonnosť spoločnosti Distrib Capitál, s.r.o.
  • Prispieť k zníženiu nezamestnanosti vytvorením 8 pracovných miest
  • Zabezpečiť trvalo udržateľnú výkonnosť spoločnosti
  • Zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti zaobstaraním inovatívnej technológie

Východiskový stav:
Neschopnosť pivovarov na Slovensku ponúknuť rozmanitosť chuti (HGB technológia) a varenie rôznych druhov pív v jednom pivovare z takmer rovnakých surovín, nedostatočné obchodné a marketingové know-how pri malých a stredných pivovaroch vytvára predpoklad pre rast importov, najmä z Česka. Import piva z ČR od r. 2003 neustále rastie (každý rok priemerne 14%). Trh ovládajú dvaja nadnárodný hráči- Heineken 45% a SAB Miller 35%. To znamená, že ich úspechy, resp. neúspechy znamenajú okamžitý pohyb trhu. Veľkí hráči sú zameraní na udržanie trhového podielu, maximalizáciu zisku a minimalizáciu nákladov. Veľkí nadnárodný hráči nie sú schopní byť dlhodobo nositeľom národnej
pivnej kultúry (zatváranie pivovarov s dlhoročnou tradíciou piva je toho dôkazom u nás aj v zahraničí). Podiel malých pivovarov na slovenskom trhu piva je stabilný a mierne rastie.
Spoločnosť v súčasnosti potrebuje moderné technológie aby bola schopná plniť zvyšujúce sa požiadavky zákazníkov. Preto je na zabezpečenie budúcich zákaziek nevyhnutné inštalovať moderné inovatívne technológie predstavujúce špičku vývoja. Zotrvať na súčasnej technickej úrovni znamená zaostávať za konkurenciou, na čo by odberatelia mohli reagovať odchodom ku konkurenčným subjektom.

Stav po realizácii projektu:
Vďaka podpore z EÚ sa zabezpečí trvalo udržateľný rast spoločnosti Distrib Capital, s.r.o, zvýšenie jej konkurenčnej schopnosti, rast pridanej hodnoty a rast zamestnanosti. Spoločnosť plánuje aj v budúcnosti zamestnávať nových pracovníkov ako i pracovníkov príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít a znevýhodnených uchádzačov o pracovné miesto a prispieť tak k zvyšovaniu kvality ich života. Výstupy a výsledky projektu sa okrem zníženia nezamestnanosti prejavia aj v príspevku k ekologickému podnikaniu a v znížení energetickej náročnosti, s priaznivým dopadom na životné prostredie.
Výsledky projektu spoločnosť plánuje využiť aj v iných regiónoch, tým že bude poskytovať svoje produkty klientele po celom Slovensku. Taktiež bude môcť poskytnúť svoje skúsenosti a celkové know-how v riadení a implementácii projektu iným spoločnostiam v susediacich regiónoch.

Názov a sídlo prijímateľa

Distrib Capitál, s.r.o., Dunajská 18, 811 08 Bratislava

Dátum začatia realizácie projektu

01.02.2015

Dátum skončenie realizácie projektu

3.9.2015

Logo operačného programu

Názov riadiaceho orgánu

Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu

Výška poskytnutého príspevku

636 802,40 €

Fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít výsledkov projektu (uvedené musí byť pravidelne aktualizované).

 

 

 

 

Copyright © 2011 Svet českého piva.
Úvod  |  O nás  |  Naše pivá  |  Pivná kultúra  |  Média  |  Naše pivovary  |  Kontakty